گرين کارت :

برای بدست آوردن اقامت قانونی در آمريکا و اخذ گرين کارت ، راه و روشهای مختلفی وجود دارد مانند روش فاميلی ، ضمانت کننده کاری ، پناهندگی سياسی ، بازرگانی ، سرمايه گذاری در يک تجارت با سرمايه حداقل يک ميليون دلار و 10 نفر کارمند ، قرعه کشی و ... .

در ذيل به شرح چند نمونه می پردازيم :

 اخذ گرين کارت از طريق خانوادگی :

 اگر شخصی تبعه و شهروند ( سيتيزن ) آمريکا باشد می تواند برای والّدين ، همسر و فرزندان کوچک خود تقاضای اخذ گرين کارت کند . ممکن از بازبينی و بررسی اين پرونده ها توسط اداره مهاجرت ( INS ) مدت زمان طولانی به خود اختصاص دهد ولی سابقه کاری ما مانع از به وجود آمدن اين تاخير خواهد شد .

 اخذ گرين کارت از طريق ازدواج با يک سيتيزن آمريکا:

 هيچ تضمينی وجود ندارد که اگر شخصی با يک تبعه آمريکا ازدواج کند بدون هيچ مشکلی موفق به اخذ گرين کارت شود .

ما می توانيم با صلاحديد و نظرمان شما را در رسيدن به يک مهاجرت موفق ياری دهيم و به درستی پرسشنامه ها و پرونده های لازم را تهيه کنيم و از اتلاف وقت برای اخذ گرين کارت جلوگيری نماييم .

 اخذ گرين کارت از طريق ضمانت کننده کاری :

 يکی ديگر از روشهای متداول جهت گرفتن گرين کارت ، ضمانت کننده ( اسپانسر ) کاری می باشد و اين روش معمولاً با اجازه کار همراه می شود ، معنی آن اين است که يک شخص خارجی که در آمريکا کار می کند فرصت و جای کارکردن يک شخص آمريکايی را نمی گيرد . در اين زمينه ما می توانيم با صداقت بررسی و ارزشيابی کنيم و اگر امکان انجام آن نباشد اميد نادرست به شما نخواهيم داد . زيرا اخذ گرين کارت از اين طريق مراحل بسيار پيچيده و دشواری دارد زيرا در اين مورد با دو سازمان يعنی اداره کار و اداره مهاجرت هر دو باهم درگير خواهيد بود .

اين نکته را هميشه بايد مدّ نظر داشته باشيد که صرفاً شروع به انجام مراحل جهت اخذ گرين کارت به شما اجازه کار و اقامت در آمريکا را نمی دهد ، مگر اينکه شما شرايط داشتن يک ويزای قانونی را داشته باشيد . ( رجوع شود به قسمت ويزاها )      

 

ما می توانيم به اشخاصی که دارای اقامت قانونی در آمريکا هستند ولی تا زمان اخذ گرين کارت اجازه ترک آمريکا را ندارند و حدوداً يک سال از زمانی که شروع به انجام مراحل اخذ گرين کارت کرده اند می گذرد ، در گرفتن اجازه مسافرت ياری دهيم .