اخذ تابعيت آمريکا يا همان سيتيزن شيپی:

 دلايل بسيار زيادی وجود دارد که يک شخص چنانچه شرايط آن را داشته باشد ترجيح می دهد تبعه وسيتيزن آمريکا شود . مانند حق رأی دادن به عنوان يک شخص رأی دهنده در آمريکا ، فعاليت مستقيم در صحنه های سياسی و ايجاد تغيير در آن ، استفاده از مزايای مالی و مالياتی به خصوص بعد از تصويب قوانين جديد که می گويد شديداً پولهای وابسته به دولت فدرال و ساير مزايا برای يک شخص آمريکايی کاهش می يابد ( مانند مزايای سوشيال سکيوريتی ، بيمه پزشکی سالمندان يا همان مديکر ، پولهای FEMA و ساير نيازهای مالی ) ،  دليل ديگری که از اهميت زيادی برخوردار می باشد اين است که يک شخص آمريکايی تحت هيچ شرايطی از آمريکا اخراج نمی شود . همچنين اگر شما سيتيزن آمريکا باشيد می توانيد درخواست کنيد که اعضاء خانوادتان با شما در آمريکا زندگی کنند و يا اينکه شما در کنار آنان در سرزمين خودتان زندگی کنيد بدون اينکه مزايای مربوط به خودتان را که حالا ديگر يک شخص آمريکايی هستيد از دست بدهيد .

زمانی که می خواهيد سيتيزن شويد بايد شرايط شما مورد بررسی قرارگيرد که آيا شما واجد شرايط سيتيزن شدن هستيد يا خير ؟ به طور مثال ممکن است شما يک سيتيزن آمريکا باشيد که از طريق والدين يا نياکانتان واجد شرايط شده ايد ، ما می توانيم شرايط شما را تجزيه و تحليل کنيم و اگر شما واجد شرايط بوديد برای شما تشکيل پرونده دهيم و پرسشنامه های مورد نياز به همراه سوالات و جوابهای امتحان تاريخ آمريکا و دولت آمريکا که برای اخذ سيتيزن شيپی بايد آنها را بدانيد و در امتحان قبول شويد برايتان آماده خواهيم کرد و در کنارتان خواهيم بود .